ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Happy Baby Christmas»

Boom Team
Sat, 18/12/2021 - 15:36

Διαγωνισμός «Happy Baby Christmas» μέσω του Instagram Account με την ονομασία «ΒΟΟΜ» ιδιοκτησίας της εταιρίας ΚΑΖΗ ΜΥΡΤΩ ΙΚΕ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ενέργεια «Happy Baby Christmas», διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΖΗ ΜΥΡΤΩ ΙΚΕ (στο εξής «εταιρεία»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι – Αττικής επί της οδού Ζαν Μωρέας αρ. 46Β με ΑΦΜ 800994981 σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε με ΑΦΜ 094074443 (στο εξής «ΜΕΓΑ»), που εδρεύει στις Αχαρνές – Αττικής (Λ. Δεκελείας αρ.148).

Αντικείμενο της ενέργειας είναι ο διαγωνισμός «Happy Baby Christmas» που θα ολοκληρωθεί με την ανακήρυξη ενός νικητή ή μιας νικήτριας που θα κερδίσει τις Babylino πάνες για το μωρό του/της για 1 χρόνο.

Η παραπάνω ενέργεια θα έχει διάρκεια 20 ημερών ήτοι από την 20/12/2021 έως την 09/01/2022. Την κλήρωση και τη διαδικασία ανακοίνωσης του νικητή (ή/και των αναπληρωματικών του διαγωνισμού) αναλαμβάνει «η εταιρεία». Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11/01/2022 και ώρα 12.00, παρουσία δικηγόρου. Εκτός από τον αρχικό νικητή στην κλήρωση θα αναδειχθούν και δυο αναπληρωματικοί νικητές/τριες. Ο ένας εκ των δύο αναπληρωματικούς νικητές θα ενημερωθεί και θα παραλάβει το δώρο σε περίπτωση κωλύματος επικοινωνίας ή τυχόν άρνησης παραλαβής δώρου από τον αρχικό νικητή.

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με e-mail ή με προσωπικό μήνυμα για τη νίκη του από την «εταιρεία» εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Κατά την εν λόγω επικοινωνία θα του ζητηθούν στοιχεία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου προσώπου από την «εταιρεία». Ουδεμία ευθύνη φέρει η «εταιρεία» και η «ΜΕΓΑ» για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή/και των αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στο mail τους.

Στην κλήρωση θα αναδειχθούν και 2 αναπληρωματικοί. Στην περίπτωση που ο Νικητής δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 24/01/2022 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου, και θα ειδοποιηθεί από την «εταιρεία» ο πρώτος κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικός ώστε να αποδεχθεί το Δώρο του έως την 07/02/2022. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε ο νικητής/τρια είτε από τους αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών «εταιρεία» και «ΜΕΓΑ».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής. Για τη συμμετοχή στην ενέργεια οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν:

·Follow @boommag.gr

·Follow @babylino.greece

· Comment «Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σημαίνει…»

Τυχόν συμμετοχές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα θεωρούνται άκυρες επίσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών, το οποίο έχει τέκνο ή τέκνα στην ηλικία που απευθύνεται ο διαγωνισμός (0-3 ετών) και το οποίο θα αποστείλει τη συμμετοχή του μέσω των παραπάνω προϋποθέσεων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στις συνεργαζόμενες «εταιρεία» και «ΜΕΓΑ» , καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους Α’ και Β΄ βαθμού. Για τη συμμετοχή στην ενέργεια δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Θα θεωρείται άκυρη κάθε υποβολή συμμετοχής κατά παρέκκλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Ο νικητής/τρια του παραπάνω διαγωνισμού θα λάβει από τη ΜΕΓΑ δωρεάν πάνες για 12 μήνες στα μεγέθη επιλογής του νικητή/τριας, ήτοι 1825 τεμάχια ή 12 monthly pack. Η ποσότητα πανών ανά μέγεθος θα συμφωνηθεί με τον νικητή/τρια με την ΜΕΓΑ, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του μωρού. Τα προϊόντα ενός χρόνου έχουν υπολογιστεί βάσει ερευνών για τη μέση ημερήσια ανάλωση προϊόντων βρεφικών πανών. Το σύνολο της ποσότητας δεν θα ξεπερνά τα 1900 τεμάχια/πάνες. Η τυχόν διακύμανση της συνολικής ποσότητας μεταξύ 1825 τεμ. και 1900 τεμ., αν υπάρχει θα οφείλεται σε λόγους κιβωτιοποίησης (αριθμός τεμ. ανά κιβώτιο, ανά μέγεθος πάνας). Το παρόν δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα ή άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Η ΜΕΓΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττώματα του δώρου ή για τυχόν βλάβες που προκληθούν κατά τη χρήση του ή για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις στον αμέσως επόμενο νικητή/τρια του παραπάνω διαγωνισμού, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους παραλήπτες. Τα Δώρα θα παραδοθούν στον νικητή ή στους αναπληρωματικούς από τη ΜΕΓΑ, στη διεύθυνση την οποία θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία και μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήξη του Διαγωνισμού. Τα Δώρα θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ., έναντι των συνεργαζόμενων εταιρειών. Επιπλέον, οι παραπάνω συνεργαζόμενες εταιρίες ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνουν να αποστείλουν το δώρο σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή/τρια, ή η αποστολή του δώρου πραγματοποιηθεί σε ταχυδρομική διεύθυνση η οποία δεν ισχύει και δεν αναλαμβάνει ούτε δεσμεύεται να ξαναστείλει το δώρο σε νέα ταχυδρομική διεύθυνση.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους περιγραφόμενους στο παρόν όρους συμμετοχής και οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί και θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα www.boommag.gr . Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος από οποιονδήποτε πλην «της εταιρείας» και της «ΜΕΓΑ». Οι συνεργαζόμενες «εταιρεία» και «ΜΕΓΑ» διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν τους όρους της παρούσας ενέργειας ή και να ακυρώσουν την ενέργεια, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω του Instagram Account με την ονομασία «BOOM». Η συμμετοχή στην ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της ενέργειας εκ μέρους του συμμετέχοντος. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε (στο εξής «ΜΕΓΑ»), που εδρεύει στις Αχαρνές – Αττικής (Λ. Δεκελείας αρ.148) , θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα του νικητή/τριας και των αναπληρωματικών [ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση] τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΜΕΓΑ με σκοπό την αποστολή του δώρου,  σύμφωνα τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό απόδοσης των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων των Διοργανωτριών «εταιρεία» και «ΜΕΓΑ» και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο). Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από τις Διοργανώτριες για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανωτριών, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων. Ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων).
 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ: Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών «εταιρεία» και «ΜΕΓΑ» ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των Διοργανωτριών.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.